تبلیغات
مقاومت فرهنگی در برابر آسیمیلاسون وحفظ بروز رسانی فرهنگ سنتی

تورکی آذربایجانی
ما به فرهنگهای ملل احترام خواهیم گذارد
انواع ناسیونالیسم واثرات سو روان اجتماعی سیاست آسیملیسیون(همگن سازی فرهنگی و زبانی) برافراد یك كشوری كه با اقوام مختلف ساكن هستند
ن : آتیلا ت : شنبه 20 فروردین 1390 ز : 03:48 ق.ظ | +
امروزه تعصب و گرایش به ملت درعلوم سیاسی وجامعه شناسی به نوعی مفهوم ناسیونالیسم تعبیر شده است و واژه ناسیونالیسم را میتوان با این جمله معنی نمود كه در واقع نوعی تعصب و گرایش به ملتی داشتن است انواع مختلفی مانند ناسیونالیسم قومی ,اقتصادی و .... كه نباید با مفاهیم فاشیست و راسیسم خلط گردد
ناسیونالیسم به دو قسمت مثبت( احساسی وافراطی) ومنفی (منطقی و سازنده ومفید) تقسیم میشود
ناسیونالسیم مثبت یعنی چشم داشت به مفاخیر واصل ونسب خویش از گذشته گان كه در هر جامعه ( كوچك وبزرگ) كم وبیش وجود دارد
مزایای ناسیونالسیم مثبت:
آن جامعه (چه بصورت قوم و....) از گزند تهاجمهای فرهنگی مصون میدارد
معایب ناسیونالسیم مثبت :
معایبی كه ناسیونالسیم مثبت دارد به مراتب خطرناكتر از مزایای آن است عبارت دیگر در صورت ادامه روند ناسیونالسیم احساسی سرانجام منجر رشد نژادپرستی در جامعه مشود و موجب انزوا آن جامعه از دیگر جوامع میشود نمونه این ناسیونالسیم رشد نازیسم در جنگ جهانی اول كه باعث شد كشورآلمانی كه در حال رشد وتوسعه فناوری بود روند رشدش كندتر شود و چنانچه ترز فكر این نازیسمها در آلمان نبود كشورآلمان میتونست پا به پای كشور ژاپن ویا بهتر ازو بیشتر ازكشور ژاپن دنیا را با تكنولوژیها فتح كنند همین نازیسم باعث شد كه دراروپا آلمان كمی نسبت به سایر ملل اروپایی در انزوا به سر ببرد
ناسیونالیسم منفی یعنی اینكه در اقتصاد و دیگر مسائل برای جامعه خود تلاش كند و نكنولوژی و اقتصاد را برای افراد جامعه خود دراولویت وارجحیت قرار دهد مانند ژاپنی ها كه نسبت به مسئله ناسیونالسیم منفی بی نظیرند البته در ضمینه ناسیونالسیم مثبت كاملا عمل میكنند چناچه با وجود اینكه به زبان انگلیسی مسلط هستند در همه مكاتبات و تابلوها حتی پیام كوتاه و در وب از خط وزبان ژاپنی استفاده میكنند
مسئله ناسیونالیسم قومی ایران جزو مسائلی است كه اكنون به مسئله بحران قومیتی درایران تبدیل شده دامنه این بحران به تنشهای داخلی منجر شده ورفته رفته خصومت مابین اقوام وقوم حاكم (فارس) در ایران آشكار شده این اقوام با آگاهیهای روز افزون از هویتشان با حقوق خود به عنوان حقوق اولیه اقوام آشنا میشوند ودر صدد رسیدن به حق خود از هرگونه تلاشی فرو گذار نیستند اما از طرف یك عده افراد واشخاص قوم حاكم (فارسها) با عناوین وبهانه هایی مثل تجزیه طلب٫ پان ٫ متحجر ٫ متعصب ٫عقب مانده و.... مانع تراشی وسركوب میشوند تا حقوق این ملتها را پایمال كنند

بحثهای نژادی در بین اقوام

بحثهای نژادی كه بیشتر دربرخی اقوام كم وبیش مشاهده میشود و ماهیتا از لحظ علم ژنیتیك بی معنی است بنابراین هرگاه صحبت از یك نژاد خاصی میشود باید تقریبا از حیث فیزیك و ظاهرگروهی از انسانها شبهاتی با هم داشته باشد در حیث المجموع میتوان فقط چند نژادانسانی را نام برد كه از ظاهر وفیزیك شبیه به هم هستند آفریقایی, سرخپوستی, مالایی, مغولی وژاپنی را نام برد ودر كل بطور منطقی میتوان گفت كه دراروپاوهمچنین خاورمیانه ومخصوصا ایران هیچ نژاد خاصی وجود ندارند چون در طول تاریخ در اثر مهاجرتها ٫جنگها وتصرفها نژادها با هم مخلوط شدن ,واژه نژاد درپیكارها ومبارزات كه اصولا مفهوم سیاسی و به منظور پیش برد اهداف سیاسی می باشد كاربرد دارد (برای مطالعه به كتاب مبانی علوم سیاسی نوشته دووژه مراجعه شود)

تفكیك مفهوم ناسیونالیسم(ملت گرا) و راسیسم( نژادپرست)

این دو مفهوم قرابت مفهومی با هم دارند بدین معنا كه عموم الخصوص من الوجه با هم دارن یعنی اینكه هر ناسیونالیسمی لزوما نژادپرست نیست ولی هر نژادپرستی درآن ناسیونالیسمی(احساسی افراطی) وجود دارد وشخصی كه به هویت خود عصبیت نشان مدهد ودر صدد حفظ و نگهداری است لزوما نمی توان گفت كه نژادپرست است

روند رو به رشد هویت فردی به هویت اجتماعی

این یك اصل رشد هویت (فرهنگی- اجتماعی) فردی است كه می گوید: اول خودت بعدا خانه و خانواده ات بعدا محله ات بعدا شهرت بعدا استانت بعدا ایالاتت بعدا كشور بعد هم میتوانی به جهانی شدن فكر كنی بدین معنا كه تاز زمانی كه فرد رشد شخصیت مطلوبی نداشته باشد نمی تواند معرف خانواده اش باشد وتا زمانی كه خانه و خانواده نداشته باشد نمیتواند معرف محله اش باشد و اگر محله نداشته باشد نشانه ای در شهرش ندارد تا زمانی كه نتواند شهرش را معرفی كند نمیتواند استان وایالتش را بشناساند و همین طور كشورش را بنابراین این پروسه پیدایش ورشد هویت فرد از خود وخانواده ومحل زندگی انسان شروع به شكل گیری میكنه و به مرحله اجتماعی گسترده میرسد ودر این پروسه بالطبع تعلق خاطری نسبت به سرزمینش پیدا می كند
و تا زمانی كه این روند طبیعی رشد هویت فرد نتواند طی كند ودر مراحل این روند خللی وارد شود نمیتوان انتظار داشت كه به مراحل ثباتی شكل گیری هویت ملی دست یابد و بتواند در عرصه بین اللمل نمود پیدا كند البته نمیتوان تاثیراتی كه بطور معكوس در این پروسه وجود دارد بر فرد نادیده گرفت مثلا فرهنگ جهانی توسط رسانه ها واینترنت بر افراد تاثیر میگذارد وجهان را از آنچه در پیرامون خود میبیند وسیعتر میكند

اثرات سو روان اجتماعی سیاست آسیملیسیون(همگن سازی فرهنگی و زبانی) برافراد یك كشوری كه با اقوام مختلف ساكن هستند

باتوجه به روند رو به رشد هویت فردی اگر فردی نتواند درخلال رو به رشد خود در مراحل اولیه به ثبات هویت فرهنگی دست یابد وبا تزلزل به مرحله ای بعدی وارد شود باطبع از لحاظ هویتی دچار دوگانگی ویا چندگانگی هویت فرهنگی خواهد شد وچنین فردی برای آینده كشورش از لحاظ ارق ملی مضرر هم خواهد بود
طبق تعاریفهای كسانی كه مدتی در خارج از كشور اقامت داشتن میتوان این نقطه ضعف هویت فرهنگی ایرانیان را بررسی كرد برای نمونه اكثر ایرانیانی هویت قومی دارند و در خارج از كشور اقامت میكنند در شرایطی (غیر خطرناك) هویت ایرانی خود را كتمان و یا حاشا میكنند
علت چیست؟ علت نوعی فرار فرد از تحقیر شدن و مسخره شدن  در چنین مواردی این فرد زبان و حتی لهجه اش را همگون با محل اقامتش مینكه زیرا ازدوران كودكی هنگام ورود به مدرسه به خصوص در منطق فارس نشین یاد گرفته كه هویت و زبان خودشو به خاطر مسخره دیگران كتمان و حتی حاشا كنه یاد گرفته كه با محیط هرجوری كه باشه وفق بده وهمیشه در روان این فرد ترس از مسخره دیگران وحتی تنش درشرایط خیلی خوش بینانه از ابراز هویت ایرانی خود خجالت میكشد كه نكونه برایش كسر شانی بیاورد. بنابراین همین شخص  از اقوام ایرانی یاد گرفته كه در شرایطی كه بر علیه اش است واكنش منفی نشان بدهد و خود را با جامعه ای كه با آن زندگی میكند همرنگ و هم زبان كند واصالت خویش را حاشا كند.
برعكس افرادی كه از برخی كشورها, مثل كشورهای عربی و .... در كشور خارجی مقیم هستند همیشه به فرهنگ واصالت خود پایبندند و همیشه در سخترین شرایط هم اصالت خویش را حاشا نمیكنند ودر صورت امكان هم فرهنگ خودشان را آشكار و تبلیغ هم میكنند زیرا در جریان سیاست همگون سازی فرهنگی هویت بومی فرد سركوب وتحقیر نشده است و تمام مراحل رشد هویت خود را با عزت نفس طی نموده است.
مرتبط با : جامعه شناسی
.:: نظرات () ::.


 
 

Powered By mihanblog.com Copyright © by http://assimilation.mihanblog.com
This Template  By Theme-Designer.Com